Wijnhaveneiland Rotterdam [NL]

Het Wijnhaveneiland ligt op een strategische plek tussen de Rotterdamse binnenstad en de Maas. Met vrije marktwerking moet dit gebied zich versneld gaan transformeren tot een levendig stadsdeel. Om de stedenbouwkundige kwaliteit te kunnen reguleren is een dynamisch transformatiemodel ontwikkeld dat de toevoeging van hoogbouw toestaat op basis van de perceelgrootte. Bebouwingsregels zorgen daarbij voor een evenwicht tussen nieuwe en bestaande bebouwing, voldoende uitzicht en bezonning op het eiland.

Het dynamisch transformatiemodel voor het Wijnhaveneiland is een bouwreglement dat evenwicht  brengt tussen de marktvraag naar een maximaal bouwvolume en de totstandkoming van een aanvaardbaar stedenbouwkundig beeld.  Het is geen ontwerp maar een strategie waarvan het eindresultaat niet vaststaat, een variant op de Amerikaanse ‘zoning-law’. De regels van het transformatiemodel bepalen dat de bestaande stedenbouwkundige blokstructuur wordt gehandhaafd tot een hoogte van twintig meter. Daarboven kan hoogbouw worden gerealiseerd mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden hebben betrekking op eigendomsgrenzen, daglichttoetreding, bezonning, uitzicht, setbacks en windhinder. Ook is vastgelegd dat per vierkante meter grondbezit een maximaal bouwvolume van tweeëntwintig kubieke meter mag worden gerealiseerd. Deze regel resulteert in een bebouwing die slanker wordt naarmate de hoogte toeneemt wat de bezonning en daglichttoetreding op het maaiveld ten goede komt. Doordat slanke gebouwen bovendien in financieel opzicht onaantrekkelijk zijn, wordt de hoogbouw in het gebied automatisch gereguleerd.

Opdrachtgever Gemeente Rotterdam, dS+V, Rotterdam
Programma Flexibel masterplan voor de transformatie van een 40.000 m2 areaal voor wonen, werken en leisure
Tijd 1996 - heden
Rol Masterplanner