Kanalbyen Fredericia [DK]

Het stedenbouwkundig plan voor Kanalbyen is een ontwikkelstrategie voor een brownfield van 21 ha aan de kust van Fredericia die de bestaande binnenstad met 25% zal uitbreiden. Het voorziet in een raamwerk van hoogwaardige publieke ruimte en een gemengd stedelijk programma van 260.000 m2. Het project wordt een nieuwe bestemming in de regio, creëert nieuwe correlaties binnen de stad en voegt een unieke binnenstedelijke wijk toe met een aantrekkelijk maritiem milieu. Het plan heeft hoge ambities wat betreft duurzaamheid en wordt CO2-neutraal.

Fredericia is één van de steden in de welvarende ‘Driehoek’-regio, in het centrum van Denemarken. De geschiedenis als militaire garnizoensstad is nog sterk aanwezig in de intacte vestingwerken en het renaissance stratenraster. Aan de oostzijde heeft de binnenstad een aantrekkelijk strand aan de Lille Belt, maar aan de zuidzijde was de stad gescheiden van de kust door een actieve haven. Deze industriële activiteit was voor lange tijd een overlast voor het stadscentrum. Nu  een aanzienlijk deel van de industrie is verwijderd, presenteert zich een historische unieke gelegenheid om het centrum naar de waterkant uit te breiden en er vorm te geven aan een levendige en  exclusieve, gemengde stadswijk.

Met respect voor de schaal en de geschiedenis van de stad, definieert de ontwikkelstrategie een robuust raamwerk met een fijnmazig netwerk van openbare ruimtes. De kwaliteit van het waterfront wordt verrijkt door een netwerk van nieuwe kanalen, die de aanwezigheid van water in de stad versterken. De kanalen waren al aanwezig in historische ontwerpen voor de garnizoensstad, maar werden nooit gerealiseerd. Ze bieden mogelijkheid tot intensieve interactie tussen de bestaande stad, de nieuwe gebouwen en het water, en scheppen een aantrekkelijk overkoepelend maritiem karakter.

Het graven van kanalen speelt ook een belangrijke rol in de omgang met het deels verontreinigde plangebied. Door het netwerk precies op de plekken te graven waar de grond niet verontreinigd is kan de daardoor vrijkomende grond gebruikt worden als afdekking van de vervuilde gebieden. Het plangebied wordt daarmee met ca. 80 cm opgehoogd. Dit werkt gunstig tegen de zeespiegelstijging en zorgt ervoor dat de ondergrondse parkeervoorzieningen kostengunstiger, namelijk boven grondwaterspiegel, gerealiseerd kunnen worden.

Een alomvattend stedenbouwkundig concept combineert het karakter van de binnenstad met de identiteit van de haven in een samenhangend stedelijk ensemble. De ontwerpprincipes dicteren een gevarieerde mix van verschillende programma’s, stedelijke typologieën en architectuur. Binnen deze principes blijft de stedelijke ontwikkeling aanpasbaar aan toekomstige veranderingen die het ontwikkelingsproces zullen beïnvloeden. Het plan bevat een flexibele faseringsstrategie met interventies op korte termijn en tijdelijke evenementen om de site te promoten. Een financiële strategie garandeert de haalbaarheid van het project in elk stadium.

Opdrachtgever FredericiaC (partnership van lokale autoriteiten van Fredericia en Realdania By (voorheen Realdania Urban Development))
Programma 21 ha masterplan met 126.000 m2 woningen, 82.000 m2 kantoren, 22.000 m2 cultuur en onderwijs, 15.000 m2 retail,  15.000 m2 horeca
Tijd 2011 - heden
Rol Masterplanner
Participerende partijen Fakton (financiele strategie), Ramboll (duurzaamheid, mobiliteit), Vandkunsten (co-architect), SLA (landschapsarchitect, tijdelijk landschap), ARUP (milieubewust gedrag, stadslandbouw), Grontmij (grondsanering), Danish Energy Management (voorheen Esbensen, energie)
Prijzen Prijsvraag 1e prijs, Excellence on the Waterfront 2012 Honor Award