Privacy Statement

Persoonsgegevens worden blijvend opgeslagen, als u een product en/of dienst afneemt van KCAP Architects&Planners of als u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. De nieuwsbrieven van KCAP Architects&Planners hebben een duidelijke opzegmogelijkheid. Hiervoor is in juli 2019 een laatste actieve controle gedaan met de vraag of ontvangers van de nieuwsbrief in deze database willen blijven.

Persoonsgegevens worden opgeslagen door:
Onderneming: KCAP B.V.
Functionaris gegevensbescherming: Maran Bastemeijer 
Bezoekadres: Piekstraat 27, 3071 EL Rotterdam, Nederland
E-mail: secretariaat@kcap.eu
Telefoonnummer: +31 (010) 7890 300
KvK-nummer: 24178521

KCAP Architects&Planners is verantwoordelijk voor de naleving van de "Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)", het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. KCAP Architects&Planners is verantwoordelijke in de zin van de AVG.
KCAP Architects&Planners verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, communicatie en marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. De door KCAP Architects&Planners opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk voor de uitvoering van de overeenkomst voor de levering van een product en/of dienst door KCAP Architects&Planners. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor KCAP Architects&Planners om de overeenkomst uit te voeren.

Opgeslagen persoongegevens
Door KCAP Architects&Planners worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:
- voor de uitvoering van de overeenkomst voor de geleverde dienst: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
- voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats, ordernummer en e-mailadres;
- voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
- voor het versturen van de nieuwsbrieven: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
- voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u altijd in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:
- in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst voor mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of als de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;
- in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de factuur, voor het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;
- in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;
- in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte;
- in het geval van de nieuwsbrief: na wederopzegging.

Externe partijen
Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan KCAP Architects&Planners gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor KCAP Architects&Planners, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Portretten en privacy
Als gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt KCAP Architects&Planners altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk door middel van de nieuwsbrief of met een ondubbelzinnige verklaring gericht aan secretariaat@kacap.eu.

Emailservice
Voor het versturen van de nieuwsbrief wordt gebruik gemaakt van een e-mail service provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het versturen van de nieuwsbrief worden verstrekte aan de e-mail service provider.

Datalekken
KCAP Architects&Planners gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt KCAP Architects&Planners altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van online programma’s te waarborgen.

Klachten

Als u van mening bent dat uw persoonsgegevens onjuist worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie
Als u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar secretariaat@kcap.eu.

Zwarte lijst
Het staat KCAP Architects&Planners vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van KCAP Architects&Planners hebben beschaamd.

Wijzigingen
Onze privacyverklaring kan wijzigen.  Als zich wijzigingen voordoen, zullen wij hierover op onze website informeren.